Souhrnný statický posudek

(Podklad pro jednání Klubu Za starou Prahu, listopad 2002)


Na základě prohlídky konané na výzvu Klubu Za starou Prahu dne 18.11.2002 v domech památkově hodnotných, zařazených do kategorie C/R (rizikové), C/N (se zákazem vstupu), je možno konstatovat následující:

  • pozorované poruchy jsou až na vyjímky poruchy podobné těm, které se běžně vyskytují i mimo záplavovou oblast - porušení kleneb, přetížené pilíře a zdivo, zdivo narušené neodborným provedením instalací, domovních skříní atd. To znamená, že: popsané poruchy ve většině případů nesouvisí přímo s povodněmi, ale jsou staršího data, vzniklé v důsledku zanedbané údržby a neodbornými stavebními zásahy do historických domů.
  • většina prohlédnutých domů je opravitelná, oprava bude však znamenat značný náklad a omezení užívání domu. To znamená, že: ani jeden z památkově hodnotných domů, zařazených MČ Prahy 8 do seznamu vážně staticky narušených staveb, se nenachází v tak kritickém stavu, aby musel být okamžitě zbořen z důvodů bezpečnosti.
  • provedené výdřevy a vyztužení, například naddimenzované podepření kleneb ve sklepích, záklenku v průjezdu apod. mají mnohdy velmi formální funkci. To znamená, že: jejich zřízení bylo buď provedené živelně, nebo se skrytým úmyslem “zastrašit obyvatele Karlína”.
  • U vybraných domů nebyl dosud proveden ani základní úklid - vyklizení dvorů a přízemků a nebylo zahájeno vysoušení zdiva. To znamená, že: vlastník objektu (ve většině případů MČ Prahy 8) záměrně zanedbává základní údržbu objektu, což snižuje šanci na jeho záchranu. Je přinejmenším rozporuplné, že některé domy, jejichž stav je označen za kritický, jsou volně bez zábran přístupné a v mnohých dosud bydlí nájemníci.


Závěr:

Domy navržené ke zbourání se vyskytují většinou v rohových nebo jinak komerčně zajímavých polohách, s investičním a developerským záměrem v pozadí. Navíc se jedná o domy nízkopodlažní se zachovaným historickým jádrem a dispozicí, jež musí být při rekonstrukci zachována. To znamená, že výnos z domů bude i po opravě mnohem menší než u celkově nového zastavění parcel.

Z celkové prohlídky vytipovaných domů lze nabýt dojem, že pro rozhodování o zboření domu není podstatný jeho stav technický, který je ve většině případů řešitelný, ale snaha o lepší zhodnocení pozemků novostavbou, popřípadě provozní připojení parcely k již stávající novostavbě (Corso Karlín - Real Estate Karlín).

Většina zděných staveb je opravitelná a to i po silném poškození vodou, otázkou je pouze výše nákladu na rekonstrukci. Proto rozhodnutí o snesení stavby je výsledkem ekonomické úvahy, realitního obchodu a nikoli technickou nutností. K tomuto směšování hledisek došlo v nedávné době u několika domů (Čínská restaurace ve Vodičkově ulici), kdy v odborném statickém posudku se vyskytovala formulace “objekt se finančně nevyplatí rekonstruovat a proto navrhujeme jeho zbourání a nahrazení novostavbou”. Tyto argumenty z úst statika a inženýra nelze přijmout jako odborné. V negativním statickém posudku je proto třeba důsledně vyžadovat jednoznačně formulované prohlášení: “stavba je zničena natolik, že není technicky opravitelná”.

Domníváme se, že u námi vybraných a presentovaných karlínských domů by při úvahách o jejich zachování mělo jednoznačně převážit hledisko památkové, neboť tyto objekty jsou určující pro ráz Karlína jako historického předměstí.

 

Ing. Václav Jandáček