Demolice zadních partií hotelu Juliš

Dodáno 10.1.2002


V současné době vrcholí rekonstrukce hotelu Juliš čp. 782-II na Václavském náměstí od architekta Pavla Janáka. Od svého počátku v roce 2000 je poznamenána sporem investora s památkovými orgány a odbornou veřejností o míru zásahů do památky a její budoucí podobu a účel. Podle původních záměrů investora měly být totiž z unikátní funkcionalistické stavby zachovány jen boční štítové zdi; průčelí mělo být nahrazeno volnou kopií, pasáž přeložena na druhou stranu, prostory cukrárny i dvoupatrové kavárny zrušeny. Objekt měl pak sloužit obchodním a administrativním účelům. Faktické demolici chráněné kulturní památky bylo zabráněno jednotným postojem památkových orgánů a odborné veřejnosti (společné stanovisko zformulovali Ústav dějin umění AV ČR, Klub Za starou Prahu a Poradní sbor primátora).

Společné úsilí bylo završeno stanovením jasných regulačních podmínek, které se staly součástí závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu. Závazné stanovení podmínek, zaručujících poměrně citlivou obnovu jedné z nejvýznamnějších památek české meziválečné architektury, bylo oprávněně vnímáno jako velký úspěch památkové péče, který včas zažehnal hrozící nevratné zásahy do památky. O to více překvapující je skutečnost, že při rekonstrukci byl nedávno zcela zlikvidován jednopatrový funkcionalistický dům při františkánské zahradě. Jeho zachování výslovně uvádějí jak zmíněné podmínky, tak i pozdější stanoviska odboru památkoví péče Magistrátu.

Na demolici reagoval svým stanoviskem Klub Za starou Prahu, který konstatuje, že ”v rozporu s rozhodnutím odboru památkové péče Ma-gistrátu hlavního města Prahy ze dne 17.2.2000 byl po-čátkem tohoto roku zbořen patrový funkcionalistický objekt ”C” do Františkán-ské zahrady. Podle uvedeného rozhodnutí Magistrátu musí být stavba tohoto objektu ”zachována ve stávajícím objemu a objekt je navržen k rekonstrukci s provedením nových prosklených ploch 1. a 2. NP. Detailní řešení nové pro-sklené fasády bude během zpracování prováděcí dokumentace konzultováno s OPP MHMP a PÚPP”. Probíhající rekonstrukce toto rozhodnutí magistrátu zjevně nerespektuje a tím porušuje zákon č. 20/1987 o památkové péči".

Na závěr Klub ”vyzývá všechny zodpovědné orgány, aby celou věc prošetřili a vyvodili z ní případné důsledky” a v tomto duchu pak podává ”podnět Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru výstavby Prahy 1 a Památkové inspekci Ministerstva kultury ČR.”. Porušení stanovených regulačních podmínek zpochybňuje i další úpravy, které v hotelu probíhají. Důkladné prošetření věci nelze proto odkládat.

 

    Richard Biegel

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY