Stanovisko Klubu Za starou Prahu k plánované výstavbě výškových budov v Holešovicích

(přidáno 20.9.2007)


Na počátku jara byl developerskou společností J&T veřejně prezentován projekt dvou dvaačtyřicetipatrových domů na místě loni zbořené továrny Tesla vedle Libeňského mostu. V maximální variantě by jejich výška (cca 150 metrů) téměř dvakrát převýšila stávající dominanty u Libeňského mostu, tedy budovy Kovo a Lighthouse, a střechy budovy by dosahovaly větší nadmořské výše než špičky věží katedrály sv. Víta na hradčanském návrší.

Klub Za starou Prahu je výrazně znepokojen nejen razancí návrhu, ale i neproblematickým přijetím, kterého se mu zatím dostalo. Je přitom zjevné, že Praha stojí na zásadní křižovatce. Jestliže v případě mrakodrapů na Pankráci by se jednalo o narušení panoramatu města, pak v Holešovicích se výškovými stavbami již rozbíjí město jako takové. Takto vysoké stavby by se staly novými dominantami celé pražské kotliny a změnily by měřítko nejen Holešovic, ale i pražských historických čtvrtí, neboť holešovický poloostrov se nachází přesně uprostřed pomyslného pražského amfiteátru a obě dnešní holešovické dominanty jsou součástí nejdůležitějších panoramatických pohledů ze Strahova i z Petřína.

Praha je město založené na principu harmonického spojení architektury s plastickou modelací krajiny a tedy mimořádně citlivé na jakékoli nevyvážené zásahy. Urbanistické a panoramatické kvality širšího centra Prahy jsou rozhodující pro působení jejího historického jádra. V neposlední řadě jsou také jednou z hodnot, která město přivedla na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že jen málo evropských velkoměst si dokázalo zachovat historické panorama neporušené jako Praha, se kterou by v tomto směru byly srovnatelné snad jen Florencie nebo Řím.

Zásadně nesouhlasíme s marketingovou prezentací výškových staveb jako apoštolů pokroku, bez nichž se z města stává skanzen. Kvalita nebo „modernost“ žádné stavby nespočívá v její dvojnásobné velikosti vůči okolí, ale naopak v její schopnosti se do něj chytře začlenit. Ochrana panoramatu a městské urbanistické kompozice tak není v žádném rozporu se vznikem nové současné architektury a naopak lze říci, že nezbytnou součástí kvality každé nové stavby musí být i její schopnost respektovat měřítko daného místa.

Holešovice jsou ideálním místem pro vytvoření nové čtvrti, která skloubí kvality stávající historické zástavby se současnou kvalitní architekturou. Nezbytným předpokladem takového řešení je regulační plán, který stanoví základní rozvrh a mantinely, ve kterých se nové stavby mohou pohybovat. Výškové omezení je v tomto případě jasně stanoveno současnými dominantami (Kovo a Lighthouse), jež jsou v dálkových pohledech „skryty“ těsně pod hranicí horizontu svahů za nimi.

Připomínáme v této souvislosti, že Holešovice jsou součástí ochranného pásma Pražské památkové rezervace, jehož hlavním účelem je právě ochrana krajinného a urbanistického kontextu. Velká část Holešovic včetně části pozemků pod plánovanými mrakodrapy spadá do území s výslovným zákazem výškových staveb. Holešovice samy mají jako všechny pražské čtvrti platný územní plán, který – jak vyplývá z jeho doplňkové zprávy - zde s výstavbou dalších výškových staveb nepočítá. Tento plán však zároveň nemá závazné maximální výškové kóty, což v praxi znamená, že jeho šalamounský systém koeficientů zástavby zde umožňuje postavit navrhované blokově uspořádané šestipatrové domy stejně jako úzké vysoké mrakodrapy které obsáhnou stejný počet obchodních nebo obytných ploch.


Vzhledem k závažnosti situace proto Klub Za starou Prahu vyzývá:

- Všechny odpovědné instituce a zejména Magistrát hl. m. Prahy, aby urychleně vytvořili a následně důsledně dodržovali strategii města ve vztahu k výškovým stavbám, a to takovým způsobem, aby nebylo napříště možno jednotlivými komerčními developerskými projekty ohrožovat mimořádné architektonické a urbanistické hodnoty historického jádra Prahy.

- Magistrát hl.m. Prahy a jeho Útvar rozvoje města, aby urychleně zpracoval a schválil závazný koncept regulace Holešovic, který umožní jejich další architektonický rozvoj a zároveň zabrání zbytečnému a v důsledcích mimořádně závažnému narušení panoramatických a urbanistických kvalit historického jádra města.

- Národní památkový ústav, aby předem stanovil jasné podmínky a regulativy, za kterých je výstavba v této partii ochranného pásma Pražské památkové rezervace přípustná.

- Městskou část Praha 7, aby se nenechala zlákat vidinou výškového prvenství mezi pražskými městskými částmi a usilovala na svém území o kvalitní soudobou architekturu bez zbytečných extrémů a módních výstřelků.


 

Praha, dne 23. srpna 2007

Mgr. Richard Biegel, v. r., jednatel Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, v. r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY