Dopis Mgr. Kněžínkovi, týkající se záměru výstavby na dvoře parcely čp. 826-II na Václavském náměstí (hotel Evropa)

(přidáno 12.8.2004)


Vážený pan Mgr. Jan Kněžínek
ředitel odboru památkové péče
Magistrátu hlav. města Prahy
Staroměstské nám. 4
110 00 Praha 1


Věc: zamýšlená novostavba na dvorní části parcely domu čp. 826-II na Václavském náměstí (hotel Evropa)

Vážený pane řediteli,

dozvěděli jsme se o záměru nahradit klasicistní dvorní křídla hotelu Evropa půdorysně a objemově nonkonformní novostavbou. K tomuto nápadu máme velmi závažné připomínky:

  1. Klasicistní část objektu, pocházející ze zástavby parcely v roce 1844 s relikty starších stavebních fází, je cennou a organickou součástí komplexu budov čp. 826-II, které jsou prohlášeny kulturní památkou.
  2. Bez nezbytného právního kroku, kterým je sejmutí památkové ochrany z této části objektu, nelze o demolici vůbec uvažovat!
  3. Hodnota architektury 19. století a klasicismu zvlášť je jak investory, tak Vaším odborem i stavebními úřady neustále přehlížena a nedoceňována (svědčí o tom prakticky všechny povolené demolice posledních let na Novém Městě, v Karlíně i jinde v Praze), zatímco u historiků architektury a umění nalézají stavební projevy tohoto období stále vyšší míru hodnocení a uznání.
  4. Zcela se ztotožňujeme s názorem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, který shledal záměr z hlediska památkové péče vyloučeným. Žádáme Vás, abyste vzali v úvahu zejména skutečnost, že historická dvorní zástavba čp. 826-II s typickým podélným charakterem parcelace zachovává i v současném půdorysu města stále dobře čitelnou a rozpoznatelnou jednu z nejvyšších hodnot Pražské památkové rezervace, a to je unikátní gotický urbanismus Nového Města.
  5. Záměr demolice historické dvorní zástavby čp. 826-II a novostavby na jejím místě, jak ji prezentuje architektonická a objemová studie ateliéru DaM, s.r.o., je hrubým popřením a ignorancí právě výše uvedené hodnoty. Památku netvoří jen průčelí a uliční budova, ale mnoho dalších charakteristik a vztahů, buďte si toho prosím vědomi při svém rozhodování.
  6. Paradoxní je situace, že navržená stavba se chová vůči zástavbě okolních parcel velmi arogantně, neboť svým objemem a výškou prakticky zamezuje podobná řešení u sousedních parcel (jako by investor nepřipouštěl možnost, že podobné návrhy řešení dvorní zástavby by mohly vzniknout i v sousedství), přitom by byla realizace záměru zřejmým precedentem, a to nejen pro sousední parcely a nejen pro Václavské náměstí.

Žádáme Vás, vážený pane řediteli, abyste vzal naše námitky v úvahu při rozhodování Vašeho odboru v uvedené záležitosti.

 

Mgr. Richard Biegel, v.r.
jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, v.r.
předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 


na vědomí:
PhDr. O. Ambrožová, územní konzervátorka, NPÚ-ÚOP v hl.m.Praze
PhDr. Michael Zachař, ředitel NPÚ-ÚOP v hl.m. Praze
PhDr. Josef Štulc, hlavní konzervátor, NPÚ-ÚP

NA ROZCESTNÍK KAUZY