STANOVISKO KLUBU ZA STAROU PRAHU
K záměru adaptace kláštera a pivovaru u sv. Tomáše na Malé Straně pro hotelové využití

(17.1.2006)


Klub Za starou Prahu se seznámil se záměrem zřízení hotelu v klášteře augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně a považuje jej za krajně problematický a z památkového hlediska nevhodný.

Malostranský augustiniánský klášter se do dnešní doby zachoval v raně barokní podobě bez výraznějších znehodnocujících zásahů. Domov důchodců, který byl v klášteře v posledních desetiletích umístěn, sice v některých částech kláštera přinesl degradaci interiérových úprav a úbytek autentických detailů, do vlastní struktury objektů však zásadně nezasáhl.

Objekt pivovaru čp. 33 a dům čp. 29 jsou dodnes rovněž zachovány ve své autentické podobě, přinejmenším ve struktuře a v dispozici.

Všechny tři objekty jsou chráněnými kulturními památkami. Předmětem ochrany je přitom i dispozice objektů a jejich autonomnost.


Předložený projekt hotelového zařízení, bude-li realizován v navrhovaném rozsahu, bude znamenat výrazně negativní zásah do památkové podstaty všech uvedených objektů, a to především z těchto důvodů:

  1. předpokládá bezohledné propojení jednotlivých historických objektů v jeden funkční celek, v důsledku čehož se zcela mění jejich komunikační schéma. Projekt navrhuje ve dvou ze tří dotčených objektů odstranění stávajících barokních schodišť a vybudování nových komunikačních jader v jiném umístění. Počítá tedy nejen s likvidací chráněných schodišť, ale také s demolicí dalších vodorovných konstrukcí v místě nově navržených schodišť a výtahových šachet. Důsledkem integrace dosud samostatných objektů je i navrhovaný podzemní spojovací tunel mezi suterény kláštera a pivovaru procházející pásem předpokládaného průběhu přemyslovského opevnění Malé Strany.
  2. snaha maximalizovat kapacitu hotelu vede kromě spojování objektů také k dalším negativním jevům jako jsou: budování rozsáhlých suterénů pod nádvořími, zastřešování dvorů a v neposlední řadě budování půdních vestaveb v cenných historických krovech. Důsledkem jsou zánik obrovských ploch archeologických terénů, ohrožení statiky chráněných historických staveb, poškozování cenných krovových konstrukcí nepatřičnými úpravami a ohrožení jejich trvanlivosti v důsledku zateplování. V kontextu historického města se pak hotel nejcitelněji projeví nežádoucím zahušťováním zástavby a devalvací střešní krajiny vybudováním desítek vikýřů na dosud intaktních střechách objektů.
  3. bez ohledu na památkové hodnoty přestavovaných objektů a jejich ochranu předpokládá projekt vysoký standard zřizovaného hotelu, vyžadující plnou klimatizaci a řadu dalších náročných technických zařízení a úprav. Důsledkem je mimo jiné nutnost 100% splnění moderních technických norem, což je u historického objektu prakticky nemožné a povede to k nadměrným zásahům do autentické materie objektu. Příkladem mohou být originální barokní dveře klášterních cel, které nevyhovují normám o požární bezpečnosti a mají proto být plošně odstraněny.


Důrazně požadujeme, aby byl předložený projekt přepracován podle podmínek formulovaných v odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze. Splnění těchto podmínek předpokládá snížení navrhované kapacity a kategorie ubytovacího zařízení tak, aby se minimalizovaly změny dispozic a zásahy do historických konstrukcí. Znamená to především funkční samostatnost jednotlivých objektů, umožňující ponechání stávajících schodišť a rezignaci na využití podkroví.

Využití daných objektů pro hotel shledáváme v zásadě vhodné. Kapacita a kategorie navrhovaného zařízen však musí řídit možnostmi památky a ne naopak.

K jakým důsledkům by v praxi mohlo dojít dokládají dva soubory objektů na Starém Městě: rozestavěný hotelový komplex u Staroměstského náměstí s centrem v Sixtově domě a připravovaný hotel ve Wimmerově paláci a paláci Hrobčických v Rytířské ulici. V obou případech byly soubory historických objektů nenávratně poškozeny. Oba hotelové projekty vykazují stejné chyby jako projekt pro malostranský augustiniánský klášter.

O tom, že lze hotelový provoz s památkovým objektem, a dokonce i s fungujícím klášterem, skloubit citlivě svědčí například nedávno realizovaná adaptace kláštera Servitů v Nových Hradech pro konferenční centrum a turistickou ubytovnu.

Věříme, že ani Vy nechcete, aby se stejné přehmaty zopakovaly znovu v dosud poměrně nedotčeném prostředí jádra Malé Strany. Zabraňme tragédii, dokud je čas!

 

 

Ing. arch. Martin Krise, v. r., místopředseda Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Text schválen Domácí radou Klubu Za starou Prahu dne 11. 1. 2006.

Stanovisko zpracovali:
Mgr. Kateřina Finková
Ing. arch. Jan Veselý

Příloha:
Posouzení krovů kláštera augustiniánů u sv. Tomáše
(zpracoval Ing. Václav Janáček, autorizovaný statik)

Adresáti stanoviska s přílohou:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m.Prahy
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR

Na vědomí:
Vítězslav Jandák, ministr kultury ČR
František Formánek, první náměstek ministra kultury ČR

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY