Stanovisko Klubu Za starou Prahu k úpravě krovu bývalého kostela sv. Anny na Starém Městě


Klub Za starou Prahu měl možnost se seznámit se záměrem úpravy kostela sv. Anny na Starém Městě Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a velice vítá myšlenku využití kostela pro kulturní a duchovní účely. Zároveň však upozorňuje, že rehabilitace tohoto chrámu vzhledem k jeho unikátnímu gotickému krovu představuje mimořádně citlivý památkářský problém, který se zcela vymyká všem obvyklým postupům a prakticky nemá obdoby. Proto si dovolujeme tímto naléhavě požádat investora, architekta i památkové orgány, aby záměr zvážili především z hlediska priority a konfrontace hodnot: a to unikátních hodnot památkových, které musí být bezpodmínečně zachovány a nesmí být ničím ohroženy, na jedné straně a hodnot neobvyklého architektonického řešení prostoru, které navrhla architektka Eva Jiřičná, na straně druhé.

Kostel sv. Anny je přes nepřízeň osudu (zrušení Josefem II, přepatrování, provoz tiskárny a následné ztržení kleneb) autentickým gotickým prostorem s velkým množstvím původních prvků - fresek, kamenických detailů a zejména pak s krovem, který je patrně jediným předhusitským krovem, který se dochoval do dnešních dnů. Kostel s přilehlým klášterem je jednou z nejvýznamnějších památek středověkého Starého Města

Nejcitlivější otázkou záměru obnovy kostela je po právu prezentace unikátního krovu. Stržení kleneb v 19. století jej postavilo do neobvyklé situace, která inspirovala architektku Evu Jiřičnou k myšlence jeho pohledového uplatnění v rámci obnoveného celistvého prostoru kostela. K optickému propojení lodi a krovu by podle tohoto návrhu došlo vyřezáním většiny vazných trámů, které pocházejí z předchozí rekonstrukce ze 70. let 20. století.

Idea navržené prezentace gotického krovu je velice lákavá a rozhodně by byla pozoruhodným architektonickým experimentem. O to těžší je pak naše konstatování, že vzhledem k unikátnosti vzácné památky a rovněž z hlediska historické pravdivosti konstrukčního řešení je tato úprava krovu podle našeho názoru zcela nepřijatelná a to konkrétně z těchto důvodů:

1. Vazné trámy, které architektonická studie navrhuje odstranit, jsou nedílnou součástí konstrukce gotického krovu; při poslední rekonstrukci byly nahrazeny - byť ne příliš zdařilými - kopiemi. V případě jejich odstranění by došlo k paradoxní situaci, kdy je prezentována technická památka - gotický krov -, jejíž podstatná (esteticky ovšem méně atraktivní) část byla kvůli této prezentaci odstraněna. Krovy bez vazných trámů jsou obvyklé v prostředí středověké Anglie, Francie či ojediněle Německa. V každém případě však takovýto krov předpokládá otevřenou konstrukci bez kleneb, které byly u sv. Anny bezpochyby od počátku zamýšleny.

2. Volný krov, který byl po staletí vystaven specifickým tepelným podmínkám exteriéru, nelze nyní zapojit byť do minimálně klimatizovaného prostředí budoucí síně. I při nejnáročnější péči hrozí dříve či později nebezpečí jeho nevratného poškození. Aplikaci výsledků různých sebeexaktněji prováděných měření považujeme pouze za teoretickou úvahu, praxe se z důvodů předpokládaných i nepředpokládaných může ubírat docela jiným směrem. Dalším argumentem proti odhalení krovu je izolace protipožární.

3. Proti navržené úpravě krovu se vyslovila podrobná studie vynikajících znalců, Jiřího Bláhy a Jiřího Škabrady. Její závěry a doporučení je nutno použít jako základ pro novou studii obnovy krovu kostela.

Svatoannenský krov je unikátem, který se zázrakem dochoval do našich dnů. Takto je třeba k němu přistupovat a všechny okolnosti jeho obnovy a případného zpřístupnění této skutečnosti s největší pokorou podřídit. Za žádných okolností a to i za cenu nerealizování pozoruhodného architektonického návrhu, nesmí být připuštěno sebemenší riziko ohrožení nebo nevratného poškození vynikající památky.

V Praze, dne 9. 3. 2001

 

Richard Biegel, v.r., jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Rozdělovník:

 

Státní ústav památkové péče v hlav. městě Praze, Národní 37, Praha 1

Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, Starom.nám. 4, Praha 1

Státní ústav památkové péče, Valdštejnské nám. 3, Praha 1

Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR, M.Horákové 136, Praha 6

Nadace VIZE 97 D. a V. Havlových, Pražský hrad, Praha 1

Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1

Al Design, s.r.o., Anenské nám. 2, Praha 1

Ing. arch. Jan Kasl, primátor hlav. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Prof. dr. Jiří Kotalík, rektor AVU a předseda Pražského grémia

Vybrané deníky, redakce rozhlasového a televizního zpravodajství

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY